C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 01

Организација

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за внатрешна организација       (Пречистен текст)                                                               &...

Повеќе ›
Feb, 01

Пречистен текст организација

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА  ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА БРАКА МИЛАДИНОВЦИ" СТРУГА REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT INSTITUCIONI NACIONAL QENDRA PER KULTURE VELLEZERIT, MILLADINOVCI STRUGE  Бр. -  02 - 90/4  2602. 2020 год.  СТРУГА STRUGE  ПРА В илник за внатрешна организација  (Пречистен текст)  ...

Повеќе ›
Feb, 01

Податоци за надлежности

Податоци за надлежност на институцијата: 90.04 – Дејност на објектите за култрни манифестации Основни податоци за контакт со имателот на информацијата Назив на установата :  РСМ НУ Центар за култура ,,Браќа Миладиновци`` Струга Адреса: 15 ти Корпус бб 6330 Струга Телефонски број: 046/786-131 Е-маил: centarzakultura_struga@yahoo.co...

Повеќе ›
Feb, 01

Барање за пристап до информации

До: РСМ НУ Центар за култура ,,Браќа Миладиновци`` Струга Б А Р А Њ Е ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР Од: ___________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) Заст...

Повеќе ›
Jan, 12

Годишен извештај

...

Повеќе ›
Dec, 09

SHPALLJE PUBLIKE

  Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë   Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për punonjësit në sektorin  publik dhe nenit 22 paragrafi (1) rreshti (1), paragrafi (4) të Lig...

Повеќе ›
Dec, 09

Оглас за вработување

  Република Северна Македонија, Национална установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга, Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë   Врз основа на член 20-г  од Законот за вработените во јав...

Повеќе ›
Jul, 15

Оглас за вработување хигиеничар

На линковите во пpодолжение се наоѓа огласот за вработување хигиеничар на Македонски и Албански јазик.       Оглас за вработување МК   Оглас за вработување АЛ ...

Повеќе ›