C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 01

Барање за пристап до информации


До: РСМ НУ Центар за култура ,,Браќа Миладиновци`` Струга


Б А Р А Њ Е

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


Од: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: ____________________

_______________________________________________________________________

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)


Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(опис на информацијата која се бара)


Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:

- а) увид

- б) препис

- в) фотокопија

- г) електронски запис

- д) друго _____________________________________

           (се наведува бараниот начин, со заокружување)


Начин на доставување на информацијата:

- а) по пошта

- б) телефон

- в) факс

- г) е-маил

- д) друго _____________________________________

           (се наведува бараниот начин, со заокружување)Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер.


                          Потпис  

Во __________, _____202_ година .             __________________________________            

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај