C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Dec, 09

SHPALLJE PUBLIKE

 

Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë

 

Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për punonjësit në sektorin  publik dhe nenit 22 paragrafi (1) rreshti (1), paragrafi (4) të Ligjit për marrëdhëniet e punës, Qendra e Kulturës "Vëllezërit Miladinovci" - Strugë, publikon:

 

 SHPALLJE PUBLIKE Nr. 2 / 2021

  Shpallje për punësimin e punëtorëve me kohë të pacaktuar

 Për punësimin e punëtorit me kohë të pacaktuar për kryerjen e detyrave të punës për vendin e punës si  në vijim:

 

Numri rendor, shifër dhe titulli i vendit të punës

  1.  Bashkëpunëtor për veprimtari dramatike, KUL 0304G03004

 Numri i punonjësve

1 (një)

Kushtet e përgjithshme të cilat duhet t′i plotësojnë kandidatët:

 

 Të jetë shtetas-e i-e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
Njohje aktive e gjuhës maqedonase,
Të jetë i-e moshës madhore,
Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore,
Me aktgjykim gjyqësor të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.

 

Kushte të posaçme

Niveli i arsimimit 240 kredi sipas SETK-së ose të ketë kryer shkallën VII/1, në sferën  e Shkencave Dramatike, Shkencat e letërsisë, ose të ketë kryer arsimin nga sfera e arteve ose të ketë kryer arsimin e mesëm (gjimnaz)

Përvojë pune:, Përvoj pune deri më në një vit.

 

Programi i orarit të punës, fillimi dhe mbarimi i orëve ditore dhe javore

 

Orari i punës gjatë javës është – maksimumi  40 orë në javë, orari i punës me fillim; e hënë – e premte nga ora 8 deri 16.

 

Paga neto (bazë) e rrogës

25083 denarë

 Në pajtim me planin vjetor për punësim në institucion për vitin 2021, është paraparë punësimi për Shqiptar– e.

 

                 Afati i fundit për dorëzimin e kërkesës për punësim: 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e botimit në gazetat ditore. 

Aplikimin për punësim me provat (dokumentet) e kërkuara ( të domosdoshme) për plotësimin e kushteve të punës (në formë letre), kandidatët duhet të paraqesin në arkivin e institucionit ose me postë në adresën e mëposhtme:

               

 Qendra për kulturë Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë

 rr. 15 – ti  Korpus p.n. 6330 Strugë

 ( Me shënim  për shpalljen publike Nr. 2/2021

Mënyra e zbatimit të procedurës së përzgjedhjes do të zbatohet në përputhje me Ligjin për punë në sektorin publik, Ligjin për kulturë dhe në pajtim me  rregulloret e përgjithshme të punës, që janë në fuqi në shtet, përkatësisht përzgjedhja administrative për verifikimin e besueshmërisë së të dhënave dhe provave të paraqitura nga kandidatët në shpalljen publike; intervistë me kandidatët që kanë kaluar me sukses procedurën e bazuar në dokumentet (provat).

Aplikimi për punësim për vendin e punës përmban :

 - Të dhëna për  kandidatin (emri dhe mbiemri, numri amëz i qytetarit, data dhe vendi i lindjes, adresa dhe vendi i banimit, adresa e postës elektronike të kandidatit, telefoni i kontaktit, përkatësia e bashkësisë (kombësisë)), si dhe një letër e shkurtër motivuese;

- Biografi e shkurtër;

- Deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme për vendin e punës duke theksuar PO / JO për secilin kusht veç e veç;

- Deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta për vendin e punës duke theksuar PO / JO për secilin kusht veç e veç.

Kandidatët për vendin e punës duhet të paraqesin me origjinal ose kopje të noterizuar kërkesën për shpalljen e publikuar:

 1. Dëshmi për nënshtetësinë e Republikës së Maqedonisë Veriore

2. Vërtetim i gjendjes së përgjithshme shëndetësore / çertifikatë mjekësore

3. Dëshmi se ai / ajo nuk është dënuar për kryerjen e një profesioni, aktiviteti ose detyre / Vërtetim me aktgjykim të formës së prerë (nëse kërkohet e njëjta për vendin e njëjtë të punës, e vërtetuar në tabelën për vendin e punës)

4. Vërtetim / diplomë për nivelin e përfunduar të arsimit

5. Dëshmi për përvojën e punës  (nëse kërkohet e njëjta për vendin e njëjtë të punës, e vërtetuar në tabelën për vendin e punës)

6. Deklaratë e vetënënshkruar nga kandidati për njohje të gjuhës maqedonase

Kandidatët duhet të paraqesin të dhëna precize, të vlefshme dhe të sakta në formularin e aplikimit dhe dokumentet në formë origjinale ose kopje të noterizuar të bashkangjitura me aplikimin për shpallje Nr. 2/2021.

Republika e Maqedonisë se Veriut – Institucioni Nacional Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај