C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 01

Податоци за надлежности

 1. Податоци за надлежност на институцијата: 90.04 – Дејност на објектите за култрни манифестации


 1. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата

Назив на установата :  РСМ НУ Центар за култура ,,Браќа Миладиновци`` Струга

Адреса: 15 ти Корпус бб 6330 Струга

Телефонски број: 046/786-131

Е-маил: centarzakultura_struga@yahoo.com   

Интернет адреса: www.centarzakulturastruga.org


 1. Одговорно лице за кај имателот на информацијата: в.д  директор Николина Велкоска Глигороска тел. 046/786-131 ninenine03@yahoo.com 


 1. Основни податоци за службено лице посредување при остварвање на правото за слободен пристап до информации и податоци: Христијан Томаноски тел. 046/786-131 072/234-819  tomanjr@gmail.com     


 1. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување: в.д  директор Николина Велкоска Глигороска тел. 046/786-131  ninenine03@yahoo.com 


 1. Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција службен емаил и службен телефон


Име и презиме

Позиција

службен емаил

службен телефон

Анифка Ракипоска

Книговезец

/

046/786-131  

Адиша Абдиу

Самостоен библиотекарски помошник

/

046/786-131  

Анѓеле Стојаноски

Редарска служба-обезбедување

/

046/786-131  

Билјана Јакимоска

Советник за административни општи и правни работи

/

046/786-131  

Васко Кленкоски

Киноопертатер

/

046/786-131  

Гордана Цветаноска

Библиотекарски помошник

/

046/786-131  

Едита Садику

Друг стручен соработник во културата

/

046/786-131  

Елизабета Наумоска Монеска 

Библиотекарски помошник

/

046/786-131  

Жарко Нелоски

Градежен техничар

/

046/786-131  

Зоран Блажески

Киноопретатер

/

046/786-131  

Јасмина Попоска

Стручен соработник за драмска дејност

/

046/786-131  

Ленче Коруноска

Библиотекарски помошник

/

046/786-131  

Перо Прентоски

Портир

/

046/786-131  

Ранко Мирчески

Советник за материјално-финансиско  работење

/

046/786-131  

Розе Танческа

Помлад соработник за човечки ресурси

/

046/786-131  

Флутрије Абедини

Библиотекарски помошник

/

046/786-131  

Божана Прентоска

Хигиеничар

/

046/786-131  

Јоне Кицески

Машински техничар

/

046/786-131  

Замира Имероска

Хигиеничар

/

046/786-131  

Никола Спироски

Соработник за сценска-музичка дејност

/

046/786-131  

Николина Велкоска Глигороска

Библиотекар

/

046/786-131  

Енес Черменика

Помлад соработник-технички секретар

/

046/786-131  

Христијан Томаноски

Соработник за визуелни уметности, дизајн и архитектура

/

046/786-131  

Ивана Јованоска Ристовски

Соработник за административни, општи и правни работи

/

046/786-131  

Елита Насуфи Зиба

Помлад референт-благајник

/

046/786-131  

Јованка Боздоганова

Хигиеничар

/

046/786-131  


 1. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило:

 • Закон за културата

 • Закон за библиотеките

 • Закон за вработените во јавниот сектор

 • Закон за административни службеници

 • Други закони кои го опфаќаат работењето на институцијата од областа на културата

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај