C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Jan, 08

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РСМ бр.101/19) Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë на ул.15 Корпус бб 6330 Струга, со тел/факс:046 786 131, е-пошта: centarzakultura_struga@yahoo.com,  (името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail) Христијан Томаноски  (името на службеното лице) го подготви следниот        ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

       (од 1.01.2022 до 31.12.2022)


1. Податоци за службените лица  определени за посредување на информации кај        

 имателите на информации: Христијан Томаноски;


2. Број на примени барања: 0 ;


3. Број на позитивно одговорени барања: 0;


4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено барање или отфрлено барање: 0 ;


5. Број на неодговорени барања:0


6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација: 0 ;


7.  Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата: 0 ;


8.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата: 0 ; 


9.  Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање: 0; и


10.  Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање: 0 ;НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа


УКАЖУВАЊЕ: Согласнo Националниот акциски план за Отворено Владино Партнерство и заложбата „Проактивно објавување на информациите од јавен карактер на веб страниците на институциите“, во Прилог на Годишниот извештај, службените лица кај имателите на информации од јавен карактер треба да ги внесат линковите до 22-те категории на документи содржани во членот 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Ова Укажување се однесува на имателите на информации од јавен карактер кои имаат веб страници


 1. податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му се утврдени со закон, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 2. основните податоци за контакт со имателот на информацијата и тоа: назив, адреса,

телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 1. податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата

(биографија, податоци за контакт и друго), (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 1. основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со

информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 1. основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно

пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 1. список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен емаил и службен телефон, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 2. законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/172)

 3. прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на

информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна

организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено

внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија

и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени

со закон, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/174; https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/175)

 1. органограм за внатрешна организација, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/179)

 2. стратешки планови и стратегии за работа на имателите на информации, (линк)

 3. годишни планови и програми за работа, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/181)

 4. годишен Буџет и завршна сметка, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/186

 5. годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот,

 6. ревизорски извештај, (линк)

 7. видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката

достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за

законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за

остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни

податоци), (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/132, https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/133)

 1. тарифници за надоместоци за издавање на реални акти, (линк)

 2. начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на

поднесување усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено

по електронски пат), (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/171)

 1. целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за

јавно-приватно партнерство, https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/183,

https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/184, https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/185

19.предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични

документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации

соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност

со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска

согласно закон и друго, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/162)

 1. извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување

контрола и надзор, (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/156,)

 1. статистички податоци за работата, како и други информации, акти и мерки со кои

се влијае на животот и работата на граѓаните и кои произлегуваат од надлежноста и

работата на имателот на информации (линк)

 1. други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на

информацијата. (https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/157, https://centarzakulturastruga.mk/index.php/storija/158)           

Струга, јануари 2023      Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга,  Qendra për kulturë „Vëllezërit Miladinovci“ – Strugë                                   

 (Место и датум)                                           (Имател на информации-печат)


                                             

              Христијан Томаноски

                    (службено лице – потпис)


0 Коментари

Остави коментар

Коментирај