C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Dec, 07

Склучени договори 2022

 

Број на оглас

Договорен орган

Предмет на договорот

Вид на договор

Вид на постапка

Датум на договор

Носител на набавката

Проценета вредност на набавката со ДДВ

Вредност на договорот со ДДВ

Датум на објава

Документи

12760/2022

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

реконструкција на плато

Работи

Набавки од мала вредност

 • e-auction

 • low estimated

 • Tender is lowest price

29.08.2022

Трговско друштво за производство трговија и услуги СИТИ ЛОГИСТИКС 2011 Скопје

420.000,00ден.

420.000,00ден.

13.09.2022

Прикажи

 

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

набавка на книжен фонд (белетристика, лектири и научни изданија на македонски јазик)

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

 • Tender is lowest price

10.05.2022

Книгоиздателство МАТИЦА МАКЕДОНСКА ДОО Скопје

90.000,00ден.

89.999,70ден.

31.05.2022

Прикажи

 

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Набавка на книжен фонд (белетристика, лектири и научни изданија на албански јазик)

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

 • Tender is lowest price

10.05.2022

Друштво за производство,трговија и услуги НОБЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово

90.000,00ден.

37.570,05ден.

27.05.2022

Прикажи

05599/2022

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

набавка на компјутери

Стоки

Набавки од мала вредност

 • e-auction

 • low estimated

 • Tender is lowest price

27.04.2022

Друштво за производство, услуги и трговија БОКИ-КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица

85.000,00ден.

48.825,00ден.

09.05.2022

Прикажи

04311/2022

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Услуги од Авторска агенција

Услуги

Набавки од мала вредност

 • low estimated

 • Tender is lowest price

01.04.2022

Агенција за застапување и посредување на авторски права ПАУНОВСКА ДООЕЛ Скопје

590.000,00ден.

590.000,00ден.

15.04.2022

Прикажи

03627/2022

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Канцелариски материјали

Стоки

Набавки од мала вредност

 • low estimated

 • Tender is lowest price

 • Tender is compliant

04.04.2022

Друштво за услуги производство и трговија ПЕЛИКАН КОРПОРАТИОН ДООЕЛ Струга

472.000,00ден.

472.000,00ден.

05.04.2022

Прикажи

02924/2022

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Печатарски услуги

Услуги

Набавки од мала вредност

 • e-auction

 • low estimated

 • Tender is lowest price

18.03.2022

Друштво за услуги производство и трговија ПЕЛИКАН КОРПОРАТИОН ДООЕЛ Струга

590.000,00ден.

590.000,00ден.

21.03.2022

Прикажи

 


0 Коментари

Остави коментар

Коментирај