C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Dec, 07

Досие на годишен план За период 2022

Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 7

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

I.1.2) Адреса: 15 - ти Корпус бб

I.1.3) Град и поштенски код: Струга 6330

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: 

Розе Танческа

, адреса на е-пошта:

rozetanceska@yahoo.com телефон/факс: 072211410/

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Спорт и култура

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на договор за јавна набавка

Вид на постапка

Очекуван старт

Забелешки

Оглас

Канцелариски материјали

30000000-9

UB05-6

Стоки

Набавки од мала вредност

Март


набавка на компјутери

30000000-9

Стоки

Набавки од мала вредност

Април


Набaвка на книжен фонд (белетристика,лектири и научни изданија) на македонски јазик

22000000-0

Стоки

Постапка со преговарање без објавување на оглас

АприлНабавка на книжен фонд (белетристика,лектири и научни изданија) на албански јазик

22000000-0

Стоки

Постапка со преговарање без објавување на оглас

АприлДоговори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на договор за јавна набавка

Вид на постапка

Очекуван старт

Забелешки

Оглас

Печатарски услуги

79000000-4

Услуги

Набавки од мала вредност

Февруари


Услуги од Авторска агенција

79000000-4

Услуги

Набавки од мала вредност

Март


услуги за сместување за подрачје на град Струга

55000000-0

Услуги

Набавки од мала вредност

Мај


угостителски услуги

55000000-0

Услуги

Набавки од мала вредност

Јуни


Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка

ЗПЈН

Вид на договор за јавна набавка

Вид на постапка

Очекуван старт

Забелешки

Оглас

реконструкција на плато

45000000-7

Работи

Набавки од мала вредност

Јули


Датум на првична објава на ЕСЈН 12.01.2022

Датум на објава на верзија 12.07.2022 09:50


0 Коментари

Остави коментар

Коментирај