C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 17

Годишна програма на НУЦК „Браќа Миладиновци“ - Струга за 2022-ра година

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА ПРОЕКТИ КОИ СЕ СО ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - СТРУГА

Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува:

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ –СТРУГА ЗА  2022-ра ГОДИНА

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2022-ра ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2022-ра ГОДИНА:

МУЗИЧКА И МУЗИЧКО – СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ: ДЕЈНОСТ

                                                                                   Одобрени средства (во денари)

1. Концерт „Мојот роден крај“                                              110.000

2. Мултиетнички фестивал за деца Струга 2022                     60.000

3. Бах Шоу 2022 „101 танчер“                                              90.000

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

                                                                                   Одобрени средства

1. Меѓугалериска соработка                                            30.000

2. Годишна изложба на ликовни уметници од Струга       28.000

3. ДРИМОН 2022                                                             42.000

4. Пролет на флоресценцизмот                                        80.000

5. Изложба на Давор Громиловиќ                                     40.000

6. Изложба на Дијана Томиќ Радеска                               46.000

7. Изложба на Горан Ристовски  2022                              40.000

8. Изложба на Никола Пиј анманов „Оштетени предели 2022“ - преземање од ЦК Прилеп    20.000

9. Изложба на Филип Велковски                                     40.000

 

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

                                                                                                              Одобрени средства

 1. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на албански јазик)   100.000
 2. Компјутер за детското одделение во Јавната библиотека               19.186
 3. Зогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (на македонски јазик)   100.000
 4. Збогатување на книжниот фонд - набавка на домашни и странски публикации (за подрачната библиотека во Вевчани )   30.000
 5. Активности за популаризација на книгата              30.000
 6. Набавка на лепенки и рибони за печатачи ZEBRA GK20t за работа во сегментот COBISS3 / Преземање фонд и записи    25.000
 7. Укоричување на Службен весник на РСМ                10.000
 8. Компјутер за возрасното одделение во Јавната библиотека               19.186
 9. Компјутер за работа на COBISS/Каталогизација во Јавната библиотека               19.186

ФОЛКЛОРНА ДЕЈНОСТ: 

                                                                                                    Одобрени средства                                                                              

 1. „Годишен концерт на КУД Илинден - Струга“                        85.000       
 2. „Фолклорен мост 2022“                                                      144.000
 3. „Поставување нова кореографија „Свадба““                       120.000
 4. Смотра на ветерани „Ѓердан од бисери“, Струга 2022           80.000                                                       

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

                                                                                                              Одобрени средства

1. „ Хајди“ - автор Јохана Шпири, режија Христ о Миладинов ( на мак едонск и ј аз ик )    100.000

ИНВЕСТИЦИИ

                                                                                                                    Одобрени средства

1. Санација - поправка и адапт ација на платото и на влезот во дирекцијата на НУ Цент ар з а култура „ Браќа Миладиновци“ - Струга                                                                                                                       420.000

МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ                                                                                    Одобрени средства

1.Елаборат за валоризација на збирката публикации од Струшките вечери на поезијата од библиотеката при НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга                                                                                      30, 000 

2.Елаборат з а валоризација на збиркат а публикации од Роднокрајниот оддел од библиотеката при НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга                                                                                                            30, 000 

3.Елаборат за валоризација на народните носии при НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Ст руг а   30, 000

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај