C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 04

Известување за склучени договори 2021г г.

Број на оглас

Договорен орган

Предмет на договорот

Вид на договор

Вид на постапка

Датум на договор

Носител на набавката

Проценета вредност на набавката со ДДВ

Вредност на договорот со ДДВ

Датум на објава

Склучени договори


03496/2020

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

печатарски услуги

Услуги

Набавки од мала вредност

  • low estimated

  • Tender is lowest price

10.03.2020

Друштво за производство трговија и услуги ЛЕТРА ДИЗАЈН увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

150.000,00ден.

150.000,00ден.

26.05.2021

Прикажи

03995/2021

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

телекомуникациски услуги и интернет

Услуги

Поедноставена отворена постапка

  • e-auction

  • Tender is lowest price

06.04.2021

Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

700.000,00ден.

699.999,60ден.

26.05.2021

Прикажи


Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

книги на македонски јазик

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

  • Tender is lowest price

27.04.2021

Издавачко друштво САКАМ КНИГИ ДООЕЛ Скопје

70.000,00ден.

70.000,00ден.

05.05.2021

ПрикажиРепублика Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

книги на албански јазик

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

  • Tender is lowest price

27.04.2021

Друштво за издавачка дејност АЛБАС ДОО увоз-извоз Тетово

65.000,00ден.

65.000,00ден.

05.05.2021

03981/2021

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

мобилни телекомуникациски услуги

Услуги

Поедноставена отворена постапка

  • Tender is lowest price

31.03.2021

Друштво за комуникациски услуги А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

650.000,00ден.

650.000,00ден.

12.04.2021

Прикажи

00107/2020

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

канцелариски материјали

Стоки

Набавки од мала вредност

  • e-auction

  • low estimated

  • Tender is lowest price

27.01.2020

Друштво за услуги производство и трговија ПЕЛИКАН КОРПОРАТИОН ДООЕЛ Струга

74.500,00ден.

74.500,00ден.

25.01.2021

Прикажи


0 Коментари

Остави коментар

Коментирај