C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Feb, 04

Известување за реализирани договори 2021

Број на оглас

Договорен орган

Предмет на договорот

Вид на договор

Вид на постапка

Носител на набавката

Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ

Вредност на реализиран договор со ДДВ

Вредност на реализиран исплатен договор со ДДВ

Датум на објава

Датум на повторна објаваРепублика Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

книги на албански јазик

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

 • Tender is lowest price

Друштво за издавачка дејност АЛБАС ДОО увоз-извоз Тетово

65,000.00 ден.

64,340.00 ден.

64,340.00 ден.

29.07.2021

/


Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

книги на македонски јазик

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

 • Tender is lowest price

Издавачко друштво САКАМ КНИГИ ДООЕЛ Скопје

70,000.00 ден.

50,626.00 ден.

50,626.00 ден.

29.07.2021

29.07.2021

3496/2020

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

печатарски услуги

Услуги

Набавки од мала вредност

 • e-auction

 • Tender is lowest price

 • low estimated

Друштво за производство трговија и услуги ЛЕТРА ДИЗАЈН увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

150,000.00 ден.

104,975.00 ден.

104,975.00 ден.

08.07.2021

/

00107/2020

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

канцелариски материјали

Стоки

Набавки од мала вредност

 • e-auction

 • Tender is lowest price

 • low estimated

Друштво за услуги производство и трговија ПЕЛИКАН КОРПОРАТИОН ДООЕЛ Струга

74,500.00 ден.

46,864.60 ден.

46,864.60 ден.

29.01.2021

/


Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

книги на албански јазик белетристика

Стоки

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

 • Tender is lowest price

Друштво за производство,трговија и услуги НОБЕЛ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово

69,999.99 ден.

68,570.00 ден.

68,570.00 ден.

04.01.2021

/

1155/2020

Република Северна Македонија Национална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

грејни тела

Стоки

Набавки од мала вредност

 • e-auction

 • Tender is lowest price

 • low estimated

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ Кочани

77,212.00 ден.

77,172.00 ден.

77,172.00 ден.

01.01.2021

/


0 Коментари

Остави коментар

Коментирај