C Центар за Култура "Браќа Миладиновци" - Струга
Sep, 06

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

 

 

 

 

 

Националната уcтанова – Центар за култура „Браќа Миладиновци” – Cтруга

 

ЈАВНА БИБЛИОТЕКА

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за ослободување од наплатување на надоместок за зачленување во Библиотеката за граѓани кои се наоѓаат во тешка и материјална и социјална положба

 

 

 1. Надоместокот за зачленување и за користење на услугите на Библиотеката при Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, на годишно ниво, за граѓаните од сите категории на возрасти кои се наоѓаат во тешка материјална и социјална положба, нема да биде наплатуван.
 2. Граѓаните кои се наоѓаат во тешка материјална и социјална положба и кои ќе поднесат барање за ослободување од надоместок за зачленување во Библиотеката, до архивата на Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга треба да достават документи, односно докази со кои ја потврдуваат својата моментална материјална и социјална положба и состојба.
 3. Состојбата на тешка материјална и социјална положба, граѓаните ќе ја докажуваат со општо важечките докази, со кои се потврдува материјалната и социјалната положба на граѓаниниот:
  1. Потврда од Центар за социјални работи, со која се потврдува дека граѓанинот е примател на социјална помош;
  2. Потврда од Агенција за вработување, со која се потврдува дека граѓанинот и повеќето членови на неговото потесно семејство не се во работен однос;
  3. Други документи односно докази, со кои граѓанинот ќе ја докаже својата тешка материјална и социјална положба.

При Барањето, граѓанинот ќе биде задолжен да достави најмалку 1 од споменатите документи под точка 1,2 и 3.

 

 1. За настанувањето на промена односно за завршувањето на состојбата на тешка материјална и социјална положба, Националната установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга задолжително ќе биде информирана, од страна на корисникот.
 2. За барањето за зачленување, без наплатување на надоместок за зачленување, Националната установа – Центар за култура„Браќа Миладиновци“ – Струга, ќе решава во најкраток можен рок, кој нема да биде подолг од 5 дена.
 3. Секоја злоупотреба на правото мза зачленување и за користење на услугите на Библиотеката, без наплатување на надоместок, од страна на граѓаните, ќе биде соодветно санкционирана.

 

6 Коментари

Остави коментар

Коментирај