Jan, 30

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2017 ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА:

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2017 ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2017 ГОДИНА:

МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ:

 1. Концерти 2017
 2. „Музички корени 2017“

ДРАМСКА ДЕЈНОСТ:

 1. „Тајната на свештеникот“ - автор И. Кхомски, режија Ристе Миладинов

ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ:

 1. Мултиетнички фестивал за деца - Струга 2017
 2. Фолклорен мост

ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ:

 1. Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни и странски публикации (за Подрачна библиотека „Ристо Попески“ - Вевчани)
 2. Збогатување на книжниот фонд - Набавка на домашни и странски публикации
 3. Современа компјутеризација - овозможување пристап и непречен проток на информации за библиотечните фондови
 4. Активности за популаризација на книгата

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН:

 1. Меѓугалериска соработка
 2. Годишна ликовна изложба на ликовни уметници од Струга
 3. „Дримон 4“ - колективна изложба

ИНВЕСТИЦИСКО ОДРЖУВАЊЕ И НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ:

 1. Санација и реконструкција на платото и на скалите на влезот во дирекцијата и замена на влезните врати во библиотеката и во дирекцијата

 

 

 

 

 

ПОДГОТВИЛ:                                                                      НУЦК „Браќа Миладиновци“ – Струга

Јасмина Попоска                                                                email:kulturastruga@gmail.com


13 Коментари

Остави коментар

Коментирај