Feb, 13

Годишна програма на проекти кои се со финансиска поддршка од Министерството за култура на РМ за националната установа Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга

Врз основа на чл.70 став (7) од Законот за културата, директорот на НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ – Струга, донесува:

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ –СТРУГА ЗА  2019-та ГОДИНА

ПРОЕКТИ КОИ СЕ СОДРЖАНИ ВО ГОДИШНATA ПРОГРАМA НА НАЦИОНАЛНATA УСТАНОВA „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ – СТРУГА ЗА 2019-та ГОДИНА КОИ СЕ ФИНАНСИСКИ ПОДДРЖАНИ ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ГОДИШНИТЕ КОНКУРСИ ПО ОДДЕЛНИ ОБЛАСТИ И АКТИВНОСТИ ОД КУЛТУРАТА ЗА 2019-та ГОДИНА:

ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

                                                                                   Одобрени средства (во денари)

1. Фолклорен мост                                                    30.000

2. Мултиетнички фестивал за деца - Струга 2019       50.000

 

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

                                                                                   Одобрени средства

1. Меѓугалериска соработка  - Изложба                           40.000

2. Годишна изложба на ликовни уметници од Струга        20.000

3. ДРИМОН 6-КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА                              25.000

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

                                                                                      Одобрени средства

  1. Набавка на книжен фонд на албански јазик                   150.000
  2. Автоматизација на библиотечни процеси             20.000
  3. Набавка на книжен фонд на македонски јазик     150.000
  4. Набавка на книжен фонд за Подрачната библиотека „Ристо Попески“ - Вевчани       15.000  
  5. Компјутер за водење влезна и излезна книга          30.000
  6. Набавка на персонален компјутер                            30.000
  7. Компјутеризација на подрачната библиотека во с. Вевчани, набавка на персонален компјутер        30.000
  8. Активности за популаризација на книгата              10.000

 

МУЗИЧКА И МУЗИЧКО – СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ: 

                                                                                                    Одобрени средства 

  1.  Бах Шоу 2019                                                                                 80.000
  2. Музички корени  2019                                                                     30.000

 

 

 

 

 

 

НУ Центар за културa                                                                                              Директор

 „Браќа Миладиновци“ – Струга                                                           Николина Велкоска Глигороска

0 Коментари

Остави коментар

Коментирај